Vedtægter for Knivholt Bilaug

§ 1 Navn
Foreningen er oprettet den 22-6-2013
Foreningens navn er Knivholt Bilaug.
Foreningens hjemsted er:
Knivholt Hovedgård
Hjørringvej 180 A
9900 Frederikshavn
Der oprettes en formandsmail adresse, som fremover altid vil følge den til enhvertid siddende forhold.

§ 2 Formål
Knivholt Bilaug´s formål er at samle biavlere og andre med interesse for biavl i en lokalforening, der skal virke for biavlens fremme indenfor biavlen på Knivholt og i Frederikshavn Kommune.

§ 3 Medlemskab
Som medlem kan optages enhver, der har interesse for foreningens formål.
Knivholt Bilaug kan være tilknyttet en landsdækkende forening. Knivholt Bilaug er pt. tilsluttet Danmarks Biavlerforening.
Man kan være såvel aktiv medlem som støttemedlem af Knivholt Bilaug.
Som aktivt medlem er man medlem af Knivholt Bilaug ved betaling af kontingent til Knivholt Bilaug samt medlem af Danmarks Biavlerforening ved betaling af kontingent hertil.
Som støttemedlem er man alene medlem af Knivholt Bilaug ved betaling af kontingent til Knivholt Bilaug.
Det er muligt at få familiemedlemskab. Familiemedlemskab indebærer, at kun 1 familiemedlem er aktivt medlem, men alle medlemmer over 18 år betaler medlemskab til Knivholt Bilaug, og er at betragte som et støttemedlem. Vedrørende stemmeret samt mulighed for opstilling til bestyrelsen henvises til § 5
Kontingent til medlemskab af Knivholt Bilaug fastsættes hvert år til generelforsamling.

§ 4 Eksklusion
Medlemmer, der direkte skader eller medarbejder biavlens interesser, kan af bestyrelsen ekskluderes. Eksklusioner kan af begge parter ankes til afgørelse på en generalforsamling.

§ 5 Generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og afholdes hvert år inden udgang af februar måned.
Stemmeret: Stemmeret på generelforsamling samt medlemskab af bestyrelsen kan alene varetages af aktive medlemmer.
Aktive medlemmer af andre lokalforeninger, som tillige er medlem af Danmarks Biavlerforening har stemmeret på generalforsamlingen. Sådanne aktive medlemmer har tillige adgang til opstilling og valg til bestyrelsen for Knivholt Bilaug.
Støttemedlemmer har på generalforsamlingen taleret, men ikke stemmeret. Støttemedlemmer har ej heller adgang til opstilling til bestyrelsen.
Ved familiemedlemskab har alene det aktive medlem stemmeberettigelse og mulighed for opstilling og valg til bestyrelsen.
Hvert stemmeberettiget medlem kan på generelforsamlingen stemme med 1 stemme.
Indvarsling: Generalforsamlingen indvarsles senest 14 dage før dens afholdelse.
Indvarsling sker ved udsendelse af dagsorden.
Ekstraordinær generalforsamling: Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen finder anledning til det, eller mindst en femtedel af medlemmerne fremsætter skriftlig begæring med dagorden til bestyrelsen.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes senest 60 dage efter begæringens fremkomst.
Dagsorden: Generalforsamlinger afholdes med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse af regnskab og budget
4. Bestyrelsens forslag og planer for det kommende år, herunder kontingentfastsættelse til Knivholt Bilaug
5. Forslag fra medlemmerne
6. Valg af formand
7. Valg af bestyrelse og suppleant
8. Valg af delegerede til den landsdækkende forening, Knivholt Bilaug pt. er medlem af
9. Valg af revisor
10. Eventuelt
Afstemninger: Alle afstemninger afgøres ved almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed udsættes forslaget til næste generalforsamling. Såfremt et medlem ønsker det, skal afstemningen være skriftlig.
Kontakt til den pt. valgte landsforening: Formanden er at betragte som det direkte forbindelsesled mellem den valgte landsforening og Knivholt Bilaug. Kasseren har ansvaret for det økonomiske mellemværende mellem den pt. valgte landsforening og Knivholt Bilaug.
Vedtægtsændringer: Til vedtagelse af vedtægtsændringer kræves, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for ændringen. Forslag til ændring af vedtægter skal være formanden i hænde senest 14 dage før forslaget behandles på generalforsamlingen.
Opløsning: Knivholt Bilaug kan kun opløses, efter vedtagelse på en ordinær generalforsamling med 2/3 af de fremmødte medlemmers stemme. For at opløsningen skal være gyldig, skal det utvetydigt skriftligt indvarsles, at man ønsker foreningen opløst. Generalforsamlingen træffer herefter beslutning om, hvortil forenings midler skal anvendes.

§ 6 Bestyrelsen
Bestyrelsen består af fem medlemmer og 2 suppleanter.
En formand, en næstformand, en kassér og en sekretær. Det praktiske kassér arbejde og sekretær arbejde kan uddelegeres til et medlem af lokalforeningen.
Valgperiode: Bestyrelsen er valgt for 2 år ad gangen. I lige år er der to medlemmer på valg og i ulige år er der tre medlemmer på valg. Der vælges yderligere en suppleant samt to revisorer og en revisorsuppleant hvert år.
Konstitution: Bestyrelsen konstituerer sig senest 14 dage efter generalforsamlingen.
Foreningens midler: Forenings midler forvaltes af bestyrelsen. Det er forbudt bestyrelsen at stifte gæld, hvorved foreningens medlemmer forpligtiges.
Regnskabsperiode: Regnskabsperioden går fra den 01.01 til den 31.12. Kasseren er ansvarlig for  foreningens midler. Bestyrelsen kan, når det ønskes, få en oversigt over foreningens midler og regnskab.
Bestyrelsesmøder: Bestyrelsen holder møde, når formanden finder det fornødent, eller når 2 bestyrelsesmedlemmer ønsker det. Bestyrelsesmøder indvarsles på mail med 8 dages varsel. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når én mere end halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er mødt. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Nærværende vedtægter træder i kraft den 16. december 2013.

 

 

Knivholt Bilaug

Hjørringvej 180 - 9900 Frederikshavn CVR 36611723

Følg os på Facebook

Facebook