Knivholt Bilaug

Generalforsamling 2018

Referat fra Generalforsamling den 9. januar 2018

Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse af regnskab
4. Bestyrelsens forslag og planer for det kommende år, herunder kontingentfastsættelse til Knivholt Bilaug
5. Forslag fra medlemmerne, hold jer ikke tilbage med at komme med forslag
6. Valg af bestyrelse og suppleant. Fra bestyrelsen kan følgende genvælges:
• Jacob Markmann
• Henrik Kjærulff
• Alice Nielsen
Dette punkt er rigtigt vigtigt! Har du lyst og energi til at være med i bestyrelsen, er chancen her nu. Skriv senest den 2. januar til mig, hvis du gerne vil stille op
7. Valg af delegeret til Danmarks Biavlerforening
8. Valg af 2 revisorer og revisorsuppleant
9. Eventuelt

________________________________________
Generalforsamlingen blev afholdt i Naturlokalet på Knivholt Hovedgård, tirsdag den 9. januar 2018, fra kl. 19.00 – 21.00.
27 medlemmer var mødt op til en hyggelig aften på Knivholt og vi startede vanen tro, med en lækker menu leveret at Slagteren i Elling.
Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent
Ais Egede Jensen blev enstemmigt valgt til dirigent, takkede for valget og kunne konstatere, at det var den 5. generalforsamling i foreningen, alt var lovligt indvarslet og sket korrekt ifølge vedtægterne.
2. Bestyrelsens beretning
Formand Hanne Bormann Larsen fremlagde en fyldest gørende beretning om vores mange aktiviteter i 2017, hvor der blev afholdt 8 bestyrelsesmøder og slynget honning 2 gange.
Måned Aktivitet
Januar Bestyrelsen konstituerer sig
Februar Foreningen giver 4 glas honning til borgmester Birgitte Hansens 50 års fødselsdag
7. Marts Begynderkursus starter op med 11 kursister
– Henrik og Asger deltager i Dansk Biavlskonference i Vejen
18. Marts Minikonference på Knivholt i samarbejde med Hjørring og Brønderslev biavlerforening. 50 deltagere, der hører indlæg fra dronningavler Ivan Nielsen og Ole Kilpinen fra DBF fortæller om biernes sundhed og sygdomstegn. Desuden hører vi om erfaringer med Flow Hive.
1. April Skolebigården starter op med standerhejsning og ikke at forglemme kaffe & rundstykker
22. April Henrik og Hanne deltager i DBF’s generalforsamling
18. Maj Bent Conradsen deltager i koordinatormøde i DBF
23. Maj Hjørring og Brønderslev biavlerforening er på besøg i skolebigården
30. Maj Søren Hoff fra Frederikshavn Kommune præsenterer os for FSC-certificeret honning
6. Juni Vi slynger honning første gang på Knivholt, primært for nye biavlere
8. Juni Der afholdes møde med Søren Hoff vedrørende interesse for FSC-certificeret honning og bistader på kommunens arealer herunder lyngarealer
15 – 23. Juli Hele uge 29 deltager vi i Middelalderdage på Voergård, hvor vi rejser tilbage til 1500-tallet, ifører os datidens klæder og medlemmerne sælger eget produceret honning
4. August Hørby Byfest, hvor vi fortæller om bier og honning
19 – 20. August Høstdage på Knivholt. Vi presser honning i køkkenet, hvilket er en stor succes
August Vores Golden Hive bistade bliver taget i brug, flot dekoreret af Skovbørnehaven, bierne bygger selv tavler med stor succes
23 – 24. September Vi deltager i Fødevarefestivalen, hvor Knivholt’s lader er fyldt med lækkerier fra ca. 45 lokale udstillere
Oktober Vi bliver medlem af ”Det grønne Råd”, hvor Bent Conradsen bliver vores repræsentant
4. November Deltager Asger og Hanne i formandsmøde i DBF, hvor der bl.a. informeres om, hvad Landbrugets brug af pesticider har af betydning for honning tæt på disse marker
20. November Hanne, Asger og Alice deltager i Planlægningsmøde med Hjørring og Brønderslev biavlerforening vedrørende kommende fællesaktiviteter – her kan nævnes mjødbrygning (underviser fra Randers), en bageaften med konditor Ditte fra Penny Lane, VM (Vendsysselmesterskaberne) i Honning og Sommerudflugt til Gl. Ejstrup
5. December Michael og Asger deltager i orienteringsmøde vedrørende økologisk biavl
9 – 10. December Julemarket på Knivholt – en ”frisk” oplevelse blandt grannåle og nisser i alle afskygninger, mange gæster efterspørger salgssted af Knivholt Honning resten af året

Skolebigården:
Henrik kunne berette, at vi gennem hele sæsonen havde været vejrmæssigt udfordret, men vi ved årets udgang har 14 sunde bifamilier.
Af forskellige nye tiltag kunne nævnes:
• Vi fik nyt materialehus til biudstyr
• Vores nye Golden Hive stade fungerer optimalt
• Vores Afrikanerstade hvori bierne også stortrives
• Vi fik opsat flotte Kielerkasser til dronningproduktion
• Sidst men ikke mindst, vi fik sponsoreret 10 dronninger af Willy Svendsen

Vores Kiggetræ i Renæssancehaven er en stor succes blandt besøgende turister og andet godtfolk i haven. Vi må påregne, der skal installeres en ny bifamilie i træet hvert forår.

Hanne orienterede om vores FSC-samarbejde med kommunen:
Vi har sammen med Søren Hoff Brøndum fra Frederikshavn Kommune igangsat et projekt
” Produktion af FSC-certificeret honning ”
Projektet går ud på at give medlemmerne mulighed for at opstille bistader i kommunale skove. Disse skoves drift er i Frederikshavn Kommune certificeret efter en FSC-standard. Det spændende ved projektet er, at vi kan blive såkaldt ” First Movers ”. Ingen andre i Europa producerer den form for certificeret honning. Udfordringen i første omgang er at få en produktionsstandard op og stå. Dette standardiseringsarbejde udarbejdes pt af gruppen: Søren Hoff, Alice, Asger og Bent med en extern certificeringspartner i Holland. Dette arbejde er meget vigtigt, da det gerne skulle blive til en de facto standard, som i givet fald alle andre producenter i Europa skal følge, i fald de vil producere FSC-certificeret honning.
Det skal nævnes, at som en lille tyvstart på projektet, fik alle foreningens medlemmer i sensommeren mulighed for at flytte deres bier på lyng i kommunale skove. Det var der flere medlemmer, som med vekslende held således gjorde. Disse erfaringer bygger vi nu videre på.
Alt dette er for, at vi overfor foreningens medlemmer, kan belyse følgende:
• Hvor får vi de bedste muligheder for opstilling af vores bistader?
• Hvor og hvordan kan vi producere den bedste sortshonning?
• Mulighed for produktion af:
 Økologisk honning
 FSC-certificeret honning
 Lynghonning
 En kombination af måske alle 3 dele

Grønt Råd:
Grønt Råd er et forum for udvikling og ideudveksling mellem grønne organisationer, kommunen, landbruget og andre, som er engagerede i naturen og miljøet omkring os. Rådet har fire ordinære møder årligt.
Bent Conradsen er udnævnt til samarbejdskoordinator og han deltog efterfølgende i et koordinator kursus i Ålborg afholdt af Danmarks Biavlerforening. Her var der sat fokus på, hvordan vi bedst agerer i vores dialog med borgerne, politikerne og embedsværket i kommunen.
Resultatet af dette blev bl.a., at vi som forening besluttede at søge om optagelse i Grønt Råd, og vi blev efterfølgende optaget i Rådet som eneste ny forening på rådets møde i oktober 2017. Bent Conradsen er udpeget som Bilaugets repræsentant i Rådet.
For begrundelse for optagelse i rådet argumenterede vi bl.a. med:
Knivholt Bilaug vil gerne involvere sig yderligere i kommunens natur- og friluftsplanlægning, samt tilføre kommunen viden om, hvad der rører sig i lokalområdet og hvordan forholdene på det grønne område kan forbedres. Derfor anmoder Knivholt Bilaug hermed om optagelse i Frederikshavn Kommunes Grønne Råd. Det skal i den forbindelse nævnes, at også andre kommuner har optaget lokale biavlerforeninger i deres grønne råd.

Naturpark Lysets Land:
Allerede på vores første møde i Grøn Råd blev vi af Friluftsrådet præsenteret for deres forslag til en helt ny naturpark: Naturpark Lysets Land.
Tankerne omkring parken tager udgangspunkt i Jerup Plantage og de omkring liggende smukke arealer. Jerup Plantage er kommunalt ejet og FSC-certificeret. Dette er et af de arealer, som er i spil i vores certificeringsprojekt med Frederikshavn Kommune. Vi prøver at se positivt på dette og forsøger at tænke det ind i vores planer. Jerup gamle skole er i projektet udset til at rumme parkens besøgscenter, hvor den tilknyttede Naturvejleder ligeledes har til huse.

Bistader på Dafolo – Hassan/Samer projekt:
Vores 2 medlemmer Hassan og Samer har fået en fantastisk flot bigård op at stå på Dafolo. Det skal nævnes, at Dafolo har været en enestående samarbejdspartner. De har endvidere stillet en container indrettet til værksted til rådighed. Gennem indsamling af værktøj, er dette værksted nu fuldt udrustet. Det er nu 3 år siden, at Hassan og Samer blev medlem af Knivholt Bilaug.

Brugerråd på Knivholt:
Ais Egede Jensen orienterede om hans medlemskab i Knivholt Brugerråd, som repræsentant for Knivholt Bilaug. Dette er et råd, hvor alle foreninger – der har sin gang på Knivholt er repræsenteret.
I Knivholt Hovedgårds bestyrelse er 2 medlemmer fra Brugerrådet repræsenteret, hvor Ais Egede Jensen er den ene repræsentant.
Ais berettede om alle de aktiviteter der foregår på Knivholt, foreningen Knivholt’s Venner har ca. 700 medlemmer, og der er 30 foreninger der har sin gang på Knivholt. Yderligere information kan findes på Knivholts hjemmeside: Knivholt Hovedgård
Olav Madsen er stoppet som bestyrer af Knivholt, men fortsætter dog som rådgiver i en periode, for den nyansatte 44-årige Ulrik Bang der er uddannet pressefotograf og har 12 års erfaring som selvstændig, hvor han arbejdede med kommunikation, tv-produktion, ideudvikling og projethåndtering blandt andet på Grønland.

3. Fremlæggelse af regnskab
Kasserer Helle Kjærgaard Larsen fremlagde og gennemgik regnskabet, som viste en beholdning pr. 31.12.2017 på i alt kr. 24.350,89. Vi har i det forgange år haft en stor udgift i forbindelse med indkøb af bimaterialeskur til skolebigården. Vi ansøgte om tilskud ved 3 fonde, men fik desværre afslag. Regnskabet var kontrolleret af vores revisor og generalforsamlingen godkendte det fremlagte regnskab, hvorefter det blev underskrevet.

4. Bestyrelsens forslag og planer for det kommende år, herunder kontingentfastsættelse til Knivholt Bilaug

Begynderkursus:
Thorkild Frandsen har valgt at stoppe som underviser i Knivholt Bilaug, så fremover varetages denne funktion af Jacob Markmann. Undervisningen starter 6. februar, der er p.t. 11 kursister tilmeldt.

Vi prøver en ny struktur i år, hvor kurset i praksis bliver tredelt. Først en ”Need-to-Know” teoridel, derefter den praktiske del i skolebigården og sluttelig vil vi i løbet af efteråret kører nogle teoriaftner, hvor der gås mere i dybden med forskellige emner.
Kontigentfastsættelse:
Lokalkontingentet til Knivholt Bilaug på kr. 100,- blev fastholdt.
Alle der ikke allerede er medlem af DBF (Danmarks Biavlerforening), blev opfordret til at melde sig ind.

5. Forslag fra medlemmerne

Varmekanon til julemarked:
Niels Jensen foreslog vi ansøger om, at få vores stand på Julemarkedet flyttet til lidt varmere lokaler. En anden løsning kunne være en gasvarmer. Talt med Olav efterfølgende : Olav vil prøve at få os ind i stuehuset på en stand til næste år.

Hjemmeside:
Vores nuværende hjemmeside blev diskuteret og hvilke muligheder vi har, for at holde den opdateret, vi mangler en redaktør. Lars Bo Christensen foreslog, at vi tager kontakt til DBF og foreslår, de udarbejder en fælles skabelon, der er tilgængelig for alle landets foreninger.

6. Valg af bestyrelse og suppleant, fra bestyrelsen er følgende på valg:

Jacob Markmann
Henrik Kærulff
Alice Nielsen

Formanden havde ikke modtaget ønske om opstilling til bestyrelsen fra andre medlemmer, så alle nuværende blev genvalgt.

Valg af delegeret til Danmarks Biavlerforening
Hanne Bormann Larsen ville gerne fortsat repræsenterer Knivholt Bilaug i DBF og blev enstemmigt valgt. Desuden må minimum 1 person mere gerne deltage i møderne.

7. Valg af 2 revisorer og revisorsuppleant
Line Haugaard og Frank Hansen blev genvalgt som revisorer og Søren Jacobsen blev valgt som revisorsuppleant.

8. Eventuelt:

Faunastriber:
Vi har fået en hilsen fra biavler Ole Mikkelsen, der har deltaget i møde hos Landbo
Nord, hvor den forgangne sæsons faunastriber blev evalueret. Der var ønske om endnu bedre faunastriber til vildt/bier og insekter end allerede tilbudt. Det har vi nu fået tilbud om.
Såning af striberne udføres af ALK Maskinservice i Jerslev. Der vil komme mere information i
starten af det nye år omkring priser, bestillingsdeadline m.m. Dette er en god mulighed for at gøre lidt ekstra for bierne. Priseksempel: I foråret fik jeg sået 400m i 3m bredde, det kostede 1205,- kr incl. moms. Jeg syntes det er en rigtig fin hjælp til bierne, når raps mm. er ovre, samtidig er det pænt at se på. Den blanding jeg havde, var en vildt og insekt blanding, men i

år får vi mulighed for at vælge mellem vildt og blomsterblanding. Som udgangspunkt er blomsterblandingen lidt dyrere.

Bistader på økologiske områder:

Viggo Nielsen tilbød Knivholt’s medlemmer, at sætte bistader på hans parcel i Tolshave Mose, Sindalvej, Jerup.

Besøg fra Djursland:
Biavlerforeningen Kalø/Vig har hørt om Knivholt Bilaug og vil meget gerne besøge os i forbindelse med Blomsterfestivalen.

Ais Egede Jensen takkede slutteligt for et godt møde, samt god ro og orden.

Referent: Alice Nielsen

Skriv eller ring til os

Har du fået en sværm i din baghave? 
Ring til vores Formand Martin Berg Nielsen eller Alice Nielsen, så rykker vi hurtigt ud!

Har du spørgsmål er du meget velkommen til at skrive til os herunder.

Knivholt Bilaug

Hjørringvej 180 
9900 Frederikshavn
CVR: 36611723